Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności


Dane osobowe, których Administratorem jest Bartosz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Nowak, NIP: 6612320822 (dalej jako “Administrator portalu”), przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

Definicje

 • Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba, to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 • Klient – podmiot, na którego rzecz Administrator portalu świadczy bądź świadczył usługi.

Postanowienia ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów, niezbędnych do świadczenia usług prawnych. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Bartosz Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bartosz Nowak, ul. Wiązowa 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612320822. ">Kontakt z Administratorem

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt na adres e-mail: . Można również przesłać wiadomość, prośbę czy żądanie na adres: ul. Dickensa 31b/44b, 02-382 Warszawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
  • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na doradztwo zawodowe świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie), bieżącego kontaktu z Klientem poprzez korespondencję mailową lub telefonicznie w zakresie m.in. realizowanych zleceń, prowadzonych postępowaniach tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi),
  • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).
 • Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta, jego relacji z Administratorem portalu i rodzaju świadczonych na jego rzecz usług.

Odbiorcy danych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi IT oraz księgowości, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz gdy jest taka potrzeba, ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z tym, iż firma spacedog.shop korzysta z narzędzi zewnętrznych, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich wypadkach przekazywanie takich danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych (w stosunku do państw, wobec których taka decyzja została wydana) lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską ( w stosunku do pozostałych krajów)

Czas przetwarzania danych osobowych

 • Czas przez jaki będę przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będę przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.  Przechowujemy również Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, jednakże ograniczając przetwarzanie wyłączenia do przechowywania tych danych W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustania prawnie uzasadnionego interesu.. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mogę je przetwarzać do momentu jej cofnięcia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, mają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • wycofania zgody (gdy proces oparty jest na Twojej zgodzie), z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail:
 • W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Źródło danych

 • Dane osobowe, które przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez firmę Bartosz Nowak pozyskuję co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od pracodawcy/podmiotu, które reprezentuje osoba fizyczna. Od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna mogę otrzymać dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, miejsca pracy, stanowiska lub zakresu obowiązków. W wyjątkowych sytuacjach, dane mogę pozyskać z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Media Społecznościowe

W związku z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebook pozyskuję Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji mojego fanpage’a w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”,), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem mi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzam dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach mogę poznać wizerunek);inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez dobrowolnie pod moimi postami;treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;dane statystyczne dotyczące odwiedzin moich profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzam dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizuję, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, ja i Facebook Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Mogą Państwo zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych mi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania (maksymalnie przez miesiąc) lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.W przypadku informacji posiadanych przeze mnie w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na moim profilu do czasu usunięcia ich przez Państwa.Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających moje profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz mój profil. Link tutaj:Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Postanowienia końcowe

Polityka przetwarzania danych osobowych może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach firmy Bartosz Nowak dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

Cookies – dane osobowe zbierane automatycznie po odwiedzeniu spacedog.shop

 


Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.